Перевiрка схем електричних з єднань

перевiрка схем електричних з єднань
Схема електрична принципова, на відмінну від розводки друкованої плати, не показує взаємного (фізичного) розміщення елементів, а лише вказує на те, які елементи з якими з’єднуються. При цьому кожній функціонально закінчений фрагмент, який повторюється, подається окремою структурою й ідентифікується своїм ім’ям (рис. 1.1). Допускається будь-яка кількість структурних вкладень. Опис контрольних точок починається заголовком «контр. точки» і вміщує перелік через кому тих виводів і внутрішні змінних, стан яких треба запам’ятати для наступного аналізу. Перелік елементів оформляють у вигляді таблиці, яка заповнюється зверху вниз. На першому аркуші схеми, перелік розташовують над основним написом на відстані не менше 12 мм від нього. Якщо яка-небудь комірка не використовується, то на кресленні трасування залишають порожнє місце. У зоні 2 (поле комутацій) можливе проведення провідників двох типів: полікремнієвих і алюмінієвих.


Періодичну частину в послідовності перемикань описують так: виявляють частину, що повторюється; описують її один раз усередині дужок, після закриваючої дужки вказують кратність періоду. Порядок запису елементів у перелік такий: елементи записують по групах (видах) в алфавітному порядку літерних позиційних позначень. Організація поля комутацій наведена на рис. 3.2. Рисунок 3.2 – Схема організації поля комутацій Горизонтальні лінії відповідають полікремнієвим провідникам, які покриті діелектричним матеріалом, що дозволяє проводити поверх них алюмінієві провідники. Після вказівки умовного позначення типу через кому перелічуються імена елементів наведеного типу. У розділі послідовно описуються зв’язки між зовнішніми виводами структури та її складовими елементами. Порядкові номери призначаються відповідно до послідовності розташування елементів зверху вниз і зліва направо. Наприклад, схема електрична принципова має шифр Е3. Елементи схеми Всі елементи на схемі повинні бути визначені однозначно.

Відповідно, на ній будуть розміщенні дані по конкретній області виробу. Елементарна перевірка — найпростіша перевірююча операція, що реалізується за командою управляючої програми. Оформлення елементів схеми Після виконання креслення схеми її елементи необхідно позначити так, щоб кожному елементу схеми відповідало його літерно-цифрове позиційне позначення. Так як інтуїтивна розробка топологічного креслення не завжди дозволяє врахувати всі фактори, що впливають на роботу мікросхеми, для розробки топологічних креслень з успіхом використовуються ЕОМ. Розміщення елементів електричної схеми на поверхні підкладки проводиться в системі координат кристала. Контактні з’єднання з полікремнієвими провідниками можливі тільки у спеціально відведених місцях (контактні площадки ). З рис. 3.2 видно, що кожна полікремнїєва шина має п’ять контактних площадок.

Похожие записи: